Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Stanovy spolku

 
1. ZMENA STANOV OBCANSKÉHO SDRUŽENÍ
„Klub prátel lokálek“
Cl. 1.
Název a sídlo
Klub prátel lokálek, ve zkratce KPL (dále jen sdružení) má své sídlo v Breclavi, Dukelských hrdinu 3/2590, 690 02. Anglický ekvivalent jeho jména zní : The Friends of Regional Railways.
 
Cl. 2.
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým obcanským sdružením , vzniklým podle zákona c. 83 / 1990 Sb. , o sdružování obcanu, v platném znení. Sdružení je právnickou osobou podle ceského práva.
 
Cl. 3.
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
• propagace verejné regionální železnicní dopravy,
• bezplatná poradenská a informacní cinnost v oblasti regionální železnicní dopravy,
• podpora prosazování širší úcasti verejnosti v rízeních týkajících regionálních drah,
• propagace a prosazování principu trvale udržitelného rozvoje,
• organizování nostalgických jízd v síti SŽDC.
 
Cl. 4.
Formy cinnosti sdružení
Formami cinnosti sdružení jsou zejména :
• poradenská cinnost pro obce, verejnost a zájmová sdružení,
• porádání semináru, prednášek a konferencí,
• organizování kampaní a peticních aktivit na ochranu regionální železnicní dopravy,
• úcast ve správních i jiných rízeních, ve kterých mohou být dotceny zájmy regionální železnicní dopravy,
• vydávání letácku, publikací.
 
Cl. 5.
Clenství ve sdružení
1. Clenem sdružení muže být fyzická osoba starší 15 let. Clenství ve sdružení vzniká na základe schválení písemné prihlášky clenskou schuzí sdružení. O prijetí rozhoduje clenská schuze na svém nejbližším jednání.
2. Clen sdružení má právo:
• úcastnit se jednání clenské schuze,
• volit orgány sdružení a být volen do techto orgánu,
• predkládat návrhy, podnety a pripomínky orgánum sdružení,
• podílet se na praktické cinnosti sdružení.
3. Clen sdružení má povinnost:
• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu sdružení,
• aktivne hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitrní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
• úcastnit se jednání orgánu sdružení a prispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Clenství ve sdružení zaniká:
• dorucením písemného oznámení clena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
• úmrtím clena sdružení,
• zánikem sdružení,
• vyloucením clena sdružení clenskou schuzí, v prípade, že clen opakovane i pres písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
5. Clenská schuze muže zvolit cestným clenem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Cestný clen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma tech, které mu stanovy výslovne priznávají.
6. Veškeré vyporádání vuci clenovi, kterému zaniklo clenství probehne do trí mesícu od potvrzeného ukoncení clenství.
 
Cl. 6.
Organizacní usporádání
Strukturu sdružení tvorí:
• clenská schuze,
• výkonný výbor,
• dozorcí rada,
 
1. Nejvyšším orgánem sdružení je clenská schuze jeho clenu, která se schází nejméne jednou rocne, aby:
• schválila stanovy sdružení a zmeny techto stanov,
• zvolila výkonný výbor sdružení a dozorcí radu, prípadne je odvolala,
• schválila rozpocet sdružení predkládaný výkonným výborem,
• schválila zprávu o cinnosti sdružení predkládanou výkonným výborem a úcetní záverku za predešlý rok
• urcila koncepci sdružení a jeho cíle na príští období,
• schválila prihlášky nových clenu a rozhodla o vyloucení clena,
• zvolila cestné cleny sdružení,
• rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání clenské schuze sdružení svolává výkonný výbor sdružení. Výkonný výbor je povinen do 1 mesíce svolat clenskou schuzi, pokud ho o to požádá písemne alespon jedna tretina clenu sdružení, nebo pokud o to požádá dozorcí rada. Rozhodnutí o vyloucení clena sdružení a o zániku sdružení jsou prijímána dvoutretinovou vetšinou všech clenu sdružení.
Stanovy sdružení lze menit dvoutretinovou vetšinou všech clenu. Schuze je usnášení schopná, úcastní-li se zasedání nadpolovicní vetšina všech clenu sdružení.
 
Cl. 7.
Územní jednotky sdružení
Sdružení nezrizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.
 
Cl. 8.
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho výkonný výbor, prípadne výkonným výborem písemne zmocnený clen sdružení. Každý clen výkonného výboru je oprávnen jednat jménem sdružení samostatne.
 
Cl. 9.
Hospodarení sdružení
1. Za hospodarení sdružení odpovídá výkonný výbor. Sdružení hospodarí podle rocního rozpoctu sestaveného výkonným výborem a schváleného clenskou schuzí.
2. K zajištení bežného hospodarení, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kc, k vedení úcetnictví a k zajištení plnení danových povinností jmenuje výkonný výbor z clenu sdružení pokladníka.
3. Príjmy sdružení tvorí príspevky jeho clenu, dary, dotace a granty. Minimální výše clenských príspevku je s úcinností ode dne 1. ledna 2012 stanovena na Kc 600,- rocne, splatných nejpozdeji do 31. brezna aktuálního roku.
4. Výdaje sdružení jsou zamereny na uskutecnování cílu sdružení uvedených v cl. 3 a v souladu s formami cinnosti uvedenými v cl. 4 techto stanov.
 
Cl. 10.
Zpusob majetkového vyporádání pri zániku sdružení
V prípade zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatne preveden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílum sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 mesícu od ukoncení likvidace, rozdelí se zbývající majetek rovným dílem mezi cleny sdružení.
 
v Breclavi, 27. brezna 2011
TOPlist