Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Co hrozí? jak to vidíme my?

 • Náš pohled na problematiku a perspektivu  regionálních drah.
Scénář popisující postupný úpadek regionální železnice
Základní teze
 • Nelze akceptovat likvidaci toho, co nám předchozí generace vytvořily. Pokud se níže popsaný negativní scénář naplní, bude velmi obtížné napravovat důsledky tohoto rozhodnutí, neboť většina avízovaných kroků je prakticky nevratná. Neatraktivní autobusové dopravní spojení, zhoršení kvality přetížených silnic, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení životních podmínek ve venkovských regionech i pokles turistického ruchu – to jsou důsledky, které dopadnou na občana.
 • Existence drah a jejich provoz je součástí dlouhodobých strategických rozvojových plánů regionů, studií i schválených územně plánovacích dokumentací všech úrovní. Je také součástí schválených rozvojových plánů a programů podpořených Evropskou unií, Programu rozvoje venkova i Programu obnovy venkova.
 • Regionální dráhy jsou jednoznačně významným rozvojovým prvkem venkova, nejen jako prostředek obsluhy území osobni dopravou, ale i prostředek obsluhy šetrnou a kapacitní nákladní dopravou. Dobrá dostupnost území železniční dopravou je významnou výhodou pro přesun části objemu přepravy nákladů ze silnic na železnici.  
 • Ministerstvo dopravy ČR musí zastavit všechny úkony a správních řízení, vedoucí k zastavení veřejné železniční dopravy nebo ke zrušení kterékoli dráhy, navrátit věci v předchozí stav a zamezit v pokračováni tohoto trendu. Při řešení problematiky regionálních drah je nutno vždy respektovat princip subsidiarity, kdy na rozhodováni budou vždy zúčastněny jak municipality, tak občanská společnost.
Výchozí stav
Fungující regionální železnice, dobrá dopravní obslužnost

Postup:

 • omezení počtu vlakových spojů;
 • úmyslné zavedení vlakových spojů, které buď na nic nenavazují nebo jezdí ve zcela nevhodných časových polohách (mimo začátek a konec pracovní doby, školního vyučování apod.);
 • zavedení souběžných autobusů cíleně ve vhodnějších časových polohách, které mají přípoje (před začátkem směn, vyučování);
 • účelové sčítání frekvence cestujících, které pochopitelně zjistí, že autobusem jezdí víc cestujících než vlakem;
 • návrh "optimalizace", tj. zastavení "nevyužívané" železniční dopravy, cílené a dočasné zavedení nesmyslně hustého intervalu autobusů, většinou nových, vytvoření dojmu, že "teď se dopravní obslužnost výrazně zlepší";
 • v duchu bodu 5 mediální kampaň a "odborné" přesvědčování zástupců na všech úrovních samosprávy o "výhodách" nového řešení dopravní obsluhy;
 • po zastavení železniční dopravy s určitým odstupem nevratné zrušení nevyužité železniční tratě;
 • následné další sčítání frekvence cestujících (tentokrát v autobusech), které zjistí "nevyužitost autobusů", následuje redukce počtu (tentokrát autobusových) spojů, nasazení starších vozidel v horším stavu (se zdůvodněním, že nové autobusy nebyly dostatečně vytížené);
Cílový stav
Nevratně zrušená železnice, špatná dopravní obslužnost, zhoršení životních podmínek v dotčených obcích i celém přilehlém regionu.

Přínosy tohoto řešení:

 • žádné (pouze fiktivní úspory v nákladové kapitole dopravní obslužnosti kraje);

Nevýhody tohoto řešení:

 • zhoršení dopravní obslužnosti v kraji se všemi z toho plynoucími důsledky, které významně poškodí život a rozvoj kraje zejména:
 • snížení konkurenceschopné veřejné mobility občanů, snížení dostupnosti pracovních příležitostí, lékaře, vzdělání, kultury, služeb z venkova do spádových center;
 • snížení atraktivnosti obcí a venkovského regionu pro trvalé bydlení především ekonomicky činných občanů - mladé generace;
 • vylidňování obcí a změna struktury obyvatel ve venkovském regionu - růst podílu především starší generace méně náročné na mobilitu;
 • pokles hodnoty a poptávky po nemovitostech v regionu obecně, k trvalému bydlení především. Pokles hodnoty a bohatství kraje a postupně celková degradace území;
 • pokles kupní síly v regionu daný změnou struktury obyvatel - zánik služeb v obcích;
 • z venkovských regionů se stává socioekonomická a demografická „periferie - chalupářský skanzen“.
Co je nutné udělat?
 • nastavit rovné podmínky mezi autobusovou a železniční dopravou,
 • zavést skutečnou liberalizaci trhu v osobní železniční dopravě,
 • prošetřit hospodaření a plnění zákonem stanovených povinností státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.), která provádí údržbu železniční infrastruktury za nadhodnocené ceny a na řadě tratí údržbu zanedbává,  to v důsledku vede k úpadku těchto tratí,
 • vyčleněnit nemovitý majetek spravovaný Českými drahami, a. s. (ČD) pod SŽDC nebo jinou organizaci, protože významná část tohoto majetku je nevyužíváným a nedostatečně udržovaným břemenem, které znevýhodňuje ČD na dopravním trhu a zároveň zvyšuje provozní náklady, které se promítají i ve vysoké ceně za provoz vlaků,
 • přijat zákonnou definici nové kategorie dráhy typu „malodráha“, umožňující udržovat vedlejší tratě méně náročným způsobem oproti hlavním tratím a umožňující budovat kombinované systémy tzv. “vlakotramvají“.
 • Jako důkaz, že místní dráha může být životaschopná, pokud je zájem investovat a nezanedbává se údržba, svědčí příklad od našich jižních sousedů. 
 • Skutečně si myslíte, že tento scénář musí nastat? Je toto nezbytně nutné? Osud drah závisí především na vašem občanském postoji. Síla občanské společnosti spočívá v tom, že je schopna, pokud je ochotna, vložit se do věcí s tlakem ve správném směru. Nabádáme vás všechny, angažujte se.
TOPlist