Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Záchrana lokálky? Zlevnit jízdné!

07.03.2013 09:55

V dnešním vydání regionálního týdeníku Nový život, rubrice publicistika zaznamenali názor občana Hustopečí na problematiku omezování spojů na lokálce Šakvice - Hustopeče. Protože názor pana Tělupila plně koresponduje s názorem KPL, o.s., přetiskujeme jej v plném znění a autorovi jsme zaslali malý dárek:)

Od začátku platnosti no­vého jízdního řádu skončil provoz lokálky na že­lezniční trati Hustopeče-Šakvice. I když jen o víken­dech, v pracovní dny jede, ale nemohu se zbavit obavy, že je to začátek konce této lokálky.

V sobotu devátého února jsem si v praxi vyzkoušel no­vou úpravu, kdy o víkendu je­de místo lokálky autobus. Mohu říct, že mám z této úpravy celkem rozpačité po­city.

Je pravda, že z ekonomic­kého hlediska je úspornější autobus. Také jeho motor v úpravě Euro 5 vypustí do ovzduší méně škodlivin než starý motor lokálky. Také od­borníci spočítali, že vypravit vlak pro méně než dvacet ces­tujících je vyhazování peněz z okna. Zastavení víkendového provozu lokálky Hustopeče -Šakvice zdůvodnila společ­nost Kordis Jihomoravského kraje průměrným obsazením spoje dvanácti cestujícími. Proto je lépe a ekonomičtější nahradit lokálku autobusem.

Tolik šedivá teorie, zkusí­me se na tuto situaci podívat z reálného života. České dráhy „tržně" zvyšovaly ceny jízd­ného na krytí ztrát z provozu, až se cestujícím nevyplácelo jezdit vlakem a raději přešli na individuální dopravu.

Přiznám se, že nevím přes­ně, kolik stojí jedna cesta lo­kálkou z Hustopečí do Šakvic. Ale myslím si, že těch šestnáct nebo osmnáct korun je celkem sám o sobe „pořádný nářez", který celkem spolehlivě zre­dukuje počet cestujících  v lo­kálce. Pokud jedu někam v oblasti IDS, koupím si jízdenku v au­tobuse, to je bez problému. Ale již při cestě dál (například jsem jel do Otrokovic) to zna­mená z autobusu jít celkem svižným krokem k pokladně, koupit si jízdenku a proběh­nout se do vlaku.

„České dráhy tržně" zvyšovaly ceny jízdného na krytí ztrát z provozu, až se cestujícím nevyplácelo jezdit vlakem a raději přešli na individuální dopravu."

Musím to zaklepat na dře­vo, i přesto, že nejsem již delší dobu mladý, to celkem dobře zvládám. Ale když bude na mém mís­tě někdo, kdo třeba hůře cho­dí, jak to zvládne? Co má dělat třeba maminka s malými dět­mi, jak to má zvládnout? Co když se potřebuj í dostat na nádraží do Šakvic tři mamin­ky s kočárky a dva cyklisté se svými koly? Jak tuto situaci řešit v autobuse? V tomto pří­padě jasně vítězí lokálka.

I když je to zdánlivá malič­kost, ale plusem je třeba i to, že jsem v Hustopečích na­stoupil do lokálky a koupil si jízdenku až do cíle své cesty. Nemusel jsem přebíhat z au­tobusu k pokladně v Šakvicích a pak do vlaku, to vše za cca osm minut. Byl to pro ces­tujícího lepší servis ze strany Českých drah než dnes. To ta­ké, i když se to nezdá, láká cestující do vlaku.

Nechci se dále rozepisovat odborně na toto téma. Nato jsou různé odborné časopisy, ale zastávám názor, že lokálka Hustopeče-Šakvice do tohoto kraje patří. Má tu dlouhou tra­dici, pomáhá i turistickému ruchu, který zde přináší pení­ze. Ale i pracovní místa. Proto musíme dělat vše pro to, aby zůstala i nadále a nezrušila se. Určitě bych měl i jednu ra­du, jak dostat nazpět cestuj ící do lokálky a autobusů. Jen mám obavu, že u nás tato rada „neprojde", protože není trž­ní, ale podle zdravého selské­ho rozumu a logického myšle­ní vyzkoušená v praxi v za­hraničí na linkách městské hromadné dopravy. Je jedno­duchá - při čtyřnásobném zlevnění jízdného okamžitě sedmkrát stoupl počet cestujících a dále stoupá. Co na to řeknou zodpovědní panové ze společnosli Kordis?

  • autor: Vlastimil Tělupil, Hustopeče
  • publikováno v týdeníku Nový život, 7.3.2013
TOPlist