Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Stanovisko Demokratické unie odborářů ke Slavkovské dráze

19.04.2012 14:25

V posledních týdnech se Slavkovská dráha (dlouhodobě vyloučená regionální trať z Krásného Jezu do Lokte) opět ocitá v centru pozornosti sdělovacích prostředků. Stalo se tak jak pro zahájení prací na jejím zprovoznění, tak i díky nedávné pracovní návštěvě hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného.

Demokratická Unie Odborářů vítá, že po bezmála patnácti letech od zastavení provozu na Slavkovské dráze dochází k její postupné obnově. Jsou tak v praxi naplňovány sliby, kterých se nám dostalo při jednání s náměstkem generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, s.o., pro provozuschopnost v závěru loňského roku.

Současné práce v úseku Krásný Jez – odbočka STASIS Horní Slavkov chápeme jako první etapu, která umožní odvoz hotových výrobků (železničních nákladních vagonů) z produkce firmy Legios, a.s., jakož i návoz surovin, polotovarů a dalších dílů do továrny. Současně náběh plné výroby v a.s. Legios umožní vznik více než stovky nových pracovních míst, což je pro region s vysokou nezaměstnaností počin více než významný.

Na tuto první etapu musí bezprostředně navázat etapa druhá, kdy bude provozuschopná trať prodloužena až na nádraží v Horním Slavkově. Zprovoznění tohoto úseku umožní zavedení osobních vlaků v rámci základní dopravní obslužnosti tak, jak při jednáních opakovaně prohlašovali představitelé Karlovarského kraje.

Konečným cílem pak zákonitě musí být zprovoznění celé trati až do Lokte předměstí. Napojení Hornoslavkovska na hlavní trať v Novém Sedle (u Lokte) tak zajistí plnohodnotnou obslužnost regionu v osobní i nákladní dopravě včetně rychlého a kvalitního spojení s ostatními regiony ve státě.

Pro naplnění tohoto cíle jsme připraveni vyvinout další úsilí ve vztahu ke složkám železnice a také ve směru k institucím státní správy. Při těchto jednáních budeme vystupovat jako představitelé Demokratické Unie Odborářů, současně i jako funkcionáři krajské tripartity či Hospodářské a sociální rady Sokolovska a dalších orgánů.

DUO se nebrání převodu trati na obce (svazku obcí) tak, jak v nedávných dnech deklarovalo Ministerstvo dopravy České republiky. V této souvislosti je si však nutné uvědomit, že takto lze předat  pouze trať opravenou, plně provozuschopnou, popř. při jejím předání smluvně garantovat přidělení prostředků na její zprovoznění. Současně je nutno předat celou trať, v úseku z Krásného Jezu až do Horního Slavkova, aby tato tvořila jediný přirozený uměle nerozdělený celek.

DUO nesouhlasí s prodejem tratě jinému subjektu. Ostatně prodej ve stavu, v jakém se nyní Slavkovská dráha nachází, je zcela nereálný a veškeré přípravy takového prodeje, které probíhají na SŽDC, s.o., jsou jen mrháním lidské práce, financí a energie.

Z výše uvedených důvodů chápeme eventuální prodej trati jako vlečky společnosti Legios, a.s., jako krajní řešení, které by, kromě výše uvedeného rozdělení trati na dvě části, přineslo některé další nevýhody:

  • není legislativně ošetřena pravidelná doprava osob na drahách kategorie vlečka
  • trať bude opravena za cenu co nejmenších nákladů, což bude mít za následek m.j. nižší traťovou rychlost a tím i nižší komfort cestování
  • při změně výrobního programu nebo odchodu společnosti z Horního Slavkova může firma trať prodat, resp. nebude dále zajišťovat její provozuschopnost  

Nutno si uvědomit, že  bezmála půldruhé desítky  let  neprovozování  trati  je  obrovským  dluhem

železnice vůči regionu Slavkovského lesa, vůči Karlovarskému kraji a zejména pak vůči zdejším občanům a podnikatelským subjektům. Uvedení trati do plného provozu přispěje nejen ke společenskému a ekonomickému rozvoji oblasti, ale i regionů sousedních.

 Dalším dluhem provozovatele železniční dopravy vůči samotné Slavkovské dráze lze vyjádřit částkou 46 milionů korun. Jedná se o částku, která byla samostatnou kapitolou rozpočtu České republiky pro rok 1999 a kterou tehdejší státní organizace České dráhy použila pro jiné účely.

DUO nechce zkoumat, kdo současný stav zdevastované Slavkovské dráhy zavinil. Je však nutné se k problému postavit čelem a společně bez jakýchkoliv záští hledat a snažit se nacházet odpovídající řešení.

Jak je již řečeno výše, přinese zprovoznění Slavkovské dráhy nová pracovní místa v regionu, zlepšení životních podmínek místních obyvatel a rozvoj turistického ruchu. To je také důvod, proč se jako odborová organizace touto otázkou intenzivně zabýváme a zabývat stále budeme.

  • autor: Zdeněk Fojtík
TOPlist