Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Odpověd na dotaz položený SŽDC ve věci rušení drah

27.01.2011 23:30

1) V případě, že bude trať zrušena, bude poté rozebrána, nebo bude ponechána bez údržby dále, aby bylo někdy v delším časovém horizontu možné její opětné zprovoznění?

V případě zrušení dráhy SŽDC preferuje transparentní převod majetku liniové stavby (bývalé dráhy) do vlastnictví jiného subjektu a další využití například na cyklostezku, speciální komunikaci, apod. Její "rozebrání" je krajním řešením, každá trať bude posuzována individuálně.

2) Je úspora v médiích uváděných 60 000 000 Kč ročně skutečně tak zásadní, aby omluvila zrušení tratí?

Proces rušení tratí doprovází železnici od samého počátku jejího rozvoje. První trať zrušená na našem území byla již v roce 1881. Každý správce musí reagovat na vývoj poptávky ve vztahu ke stáří infrastruktury a efektivitě finančních prostředků vynaložených do údržby, oprav, rekonstrukcí nebo modernizací. Jinými slovy, je to přirozený proces. Jednoduše řečeno, zanikne-li potřeba - zanikne komunikace, myšleno jakákoli komunikace. Totéž se děje všude na světě. Číslo, které uvádíte, mi není známo a nevyjadřuje podstatu problematiky, ale možnosti snížení nákladů v milionech a desítkách milionů korun si bezesporu vyžadují pečlivé posouzení.

3) Kolik % z této částky jsou skutečné náklady přímo na dané tratě a kolik % je režie SŽDC, které se po zrušení daných tratí rozpustí do tratí ostatních a posune je blíže k červeným číslům?

viz předchozí odpověď.

4) V případě, že bude po zrušení následovat rozebrání, z čeho budou uhrazeny náklady na likvidaci, když tyto jsou dle kusých informací, které mám k dispozici, cca 10-20 x vyšší, než roční náklady na údržbu.

Z předchozích odpovědí vyplývá, že SŽDC preferuje prodej majetku bývalých drah, který tvoří liniovou stavbu, jako celku. Případné "rozebrání" dráhy je krajním řešením, jednalo by se o jednorázový náklad, který by samozřejmě musel být pokryt tržbami..

5) Nebyla zvažována alternativa převodu trati na vlečku, aby nižší zákonem vyžadovaná údržba náklady snížila?

V současné době byla, je a bude zvažována možnost například změny kategorie dráhy na vlečku. Konkrétní dopravce však musí projevit zájem o provozování drážní dopravy a uhradit náklady s tím spojené. Znovu podotýkám, že i z našeho pohledu je fyzické rušení tratí krajním řešením.

6) Nebyla zvažována alternativa trať sice neudržovat, ale zároveň ji nerušit, tj. jakýsi stav zakonzervování?

Platná legislativa nezná možnost zakonzervování dráhy, neudržování dráhy, apod. Pokud dráha existuje, musí být udržována. A v případě, že toto zákon neumožňuje, nebyly prováděny snahy vyvolat jednání s kompetentními orgány vedoucí ke změně legislativy tak, aby toto možné bylo? Změna legislativy není řešením. Pokud by dráha nebyla udržována dochází k jejímu rychlému chátrání, zarůstání vegetací, rozkrádání majetku, apod.

7) Proč před úsilím tratě rušit nebyly nejdříve nabídnuji k prodeji nebo převzetí do péče kýmkoliv, kdo by toho byl schopen a k tomu ochoten?

Pokud v rámci správního řízení o zrušení dráhy se objevil zájemce o převod vlastnictví dráhy bylo správní řízení přerušeno. V současné době se řeší zejména podmínky převodu vlastnictví drah a podmínky provozování drah novými vlastníky, respektive provozovateli drah.

S pozdravem

Bc. Pavel Halla

TOPlist