Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Odmítáme zastavení veřejné osobní dopravy na železnici a rušení tratí ze strany SŽDC, s.o

04.07.2011 20:45

Dnešního dne nám bylo zasláno společné prohlášení Spolku za obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR z 9.3.2011 jehož plné znění publikujeme, neboť je bezezbytku v souladu s názory a východisky Klubu přátel lokálek.

Odmítáme zastavení veřejné osobní dopravy na železnici a rušení tratí ze strany SŽDC, s.o.

S velkou obavou a znepokojením sledujeme aktivity Správy železniční dopravní cesty. s.o.. které spočívají v zahájení správních řízení u Drážního úřadu k zastavení veřejné železniční osobní dopravy na regionálních dráhách a v zahájení správních řízení na Ministerstvu dopravy ČR ke zrušení některých regionálních drah.
Správní řízení byla managementem SŽDC zahájena v době navazující na komunální volby, tedy v době změn obecních zastupitelstev, kdy obce, jako případní účastníci správních řízení, nemohly v řízeních relevantně reagovat. V případě správních řízení k zastavení veřejné železniční osobní dopravy byly obce zcela pominuty, když nejnižším článkem těchto řízení byly kraje.
Existence drah a jejich provoz je součástí dlouhodobých strategických rozvojových plánů regionů, studií i schválených územně plánovacích dokumentací všech úrovní. Je také součástí schválených rozvojových plánů a programů podpořených Evropskou unií, Programu rozvoje venkova i Programu obnovy venkova.


Regionální dráhy jsou jednoznačně významným rozvojovým prvkem venkova, nejen jako prostředek obsluhy území osobni dopravou, ale i prostředek obsluhy šetrnou a kapacitní nákladní dopravou. Dobrá dostupnost území železniční dopravou je významnou výhodou pro ministrem dopravy prosazovaný přesun části objemu přepravy nákladů ze silnic na železnici.
Podstatná část dnešních regionálních drah vznikla z finančních prostředků našich předků, z peněz občanů, živnostníků, sedláků, privátních firem i municipalit. Vznikla způsobem, pro který Evropská unie používá výraz „bottom up" a podporuje jej např. v metodě Leader.

Obracíme se proto na Ministerstvo dopravy ČR s požadavkem, aby zastavilo všechny úkony a správních řízení, vedoucí k zastavení veřejné železniční dopravy na kterékoli dráze, zastavilo všechny úkony a správních řízení vedoucí ke zrušení kterékoli dráhy, navrátilo věci v předchozí stav a zamezilo v pokračováni tohoto trendu.
Současně žádáme Ministerstvo dopravy ČR, aby při řešení problematiky regionálních drah vždy respektovalo princip subsidiarity, kdy na rozhodováni budou vždy zúčastněny jak municipality, tak občanská společnost, tedy občané, neziskové organizace, živnostníci, zemědělci i privátní firmy v regionech. Tak, aby projednání všech variant řešení vždy předcházelo včasné zpracování relevantních podkladů z nezávislých zdrojů, nikoli jen zdrojů SŽDC, s.o. CD, a.s. a pro rozhodnutí v regionech byl dán vždy dostatek času.
Jsme připraveni ke konstruktivním jednáním, k pomoci odbornými znalostmi našich členů i k práci na řešení problematiky regionálních drah. Samosprávy jsou rovněž připraveny zajistit provoz regionálních drah ve vlastní gesci a za stejných podmínek, za jakých je železniční doprava provozována státními organizacemi SŽDC, s.o. a CD, a.s.

V Praze 9. března 2011
podepsáni:

  • Mgr. Eduard Kavala - předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
  • Ing. Josef Bartoněk - předseda Sdružení místních samospráv ČR
  • Stanovisko SPOV.pdf (396,3 kB)
TOPlist