Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Memorandum o společném zájmu obcí podél tratě Rakovník - Mladotice

20.01.2015 23:05

Memorandum o společném zájmu obcí podél tratě Rakovník - Královice - Mladotice ve věci zachování, zprovoznění a optimalizaci této tratě Jménem obci, které jsou uvedeny níže, vydáváme toto společné memorandum, jehož cílem je Vás informovat o stanovisku dotčených obcí k dlouhodobému uzavření provozu na části tratě z Královic do Mladotic a současné snaze státu tuto část celku tratě privatizovat. 

Jako zástupci obcí jsme si velmi dobře vědomi povinnosti státu efektivně vynakládat veřejné prostředky. Veškeré kroky, které se děly a dějí kolem „naší" trati jsou však trvale v příkrém rozporu s tímto přístupem. 

Obce mají dlouhodobě snahu o revitalizaci a udržení trati Rakovník - Mladotice jako jeden celek a opět deklarují zájem o dopravní obslužnost regionu formou kvalitní železniční dopravy na této trati. Železnici považujeme za potenciálně zákaznicky atraktivnější, jak pro naše občany, tak pro návštěvníky regionu v rámci rozvoje ekonomiky turistického ruchu, ekologicky přátelštější a současně i v střednědobém horizontu za energeticky bezpečnější a udržitelnější. Považujeme tuto trať za bohatství našeho regionu a jeho velkou konkurenční výhodu. Zastavení osobní dopravy na úseku z Královic do Mladotic v roce 1997 se přes řadu slibů a proklamací ukázalo, pro nedostatek skutečných činů, jako obtížně vratné a celá trať a provoz na ní směřuje jednoznačně k útlumu a zániku, což aktuálně vyústilo ve snahu neoddělitelnou část celku privatizovat a tím dále komplikovat snahu dopravu na trase jako celku obnovit. 

Nesmyslná privatizace této části pod záminkou „přístupu řádného hospodáře" k veřejným prostředkům je naprostým výsměchem dotčeným obcím, při pohledu na uzavřený úsek, který „řádný hospodář" nechal naprosto zdevastovat tak aby jeho obnova a tedy opětovná služba obcím byla co nejvíce komplikovaná. 

Našim trvalým názorem je, že kvalitní veřejná mobilita, je nejen právem občana demokratické společnosti ale současně i klíčovým prvkem trvalého rozvoje a ekonomické prosperity jak státu, tak i regionu. Pouze společnost s celoplošně výkonnou, ekologicky přátelskou a energeticky bezpečnou a spolehlivou mobilitou má šanci na trvalý rozvoj. Jsme odlehlý region, kde je role kvalitní dopravní obslužnosti směrem ke spádovým centrům - Rakovník a Plzeň -o to více klíčová. Na základě zahraničních zkušeností víme, že rychlá a moderní železniční osa, byť regionálního charakteru je z pohledu dopravní obsluhy velkou příležitostí. Hraje zásadní roli při udržení sociální rovnováhy mezi hospodářským centrem o ostatními regiony. V našem případě ale trvalý pokles její kvality vede náš region přesně opačným směrem a přináší pro dotčené obce neřešitelné ekonomické a především přímé a okamžité sociální důsledky - odliv ekonomicky činné populace a její kupní síly, nevyužití potenciálu turistické ekonomiky, postupný vznik „vnitřní periferie" regionu apod. 

To jsou důvody, proč společně vydáváme toto memorandum. 

Žádáme, aby byl přehodnoceno rozhodnutí o nesmyslné „privatizaci" nedílné části tratě Rakovník - Mladotice, úseku Královice - Mladotice.

Žádáme, aby byly aktualizovány studijní materiály týkající se rekonstrukce jak uzavřeného úseku trati, tak trati jako celku s cílem uvést celou trať nejen do normového stavu, ale ideálně do stavu odpovídajícímu současným technickým možnostem relevantním pro tento druh tratí - rychlost, zabezpečení, úrovňová nástupiště. 

Žádáme, aby ekonomické kalkulace těchto materiálu pracovaly i s parametrem zisku a ztrát ekonomické a sociální povahy regionu, které tato trať aktuálně nepřináší, ale mohla/měla by přinést - ekonomická a sociální degradace nebo rozvoj území, přínosy nebo ztráty ekonomiky turistického ruchu, nárůst nebo pokles hodnoty nemovitostí a pod. Jen tak může být kalkulace nutných investic považována za společensky skutečně objektivní. 

Žádáme, aby v případně kladného výsledku aktualizované studie proveditelnosti 一 v kterou pevně věříme - byla rekonstrukce trati urychleně zařazena do investičních plánů SZDC. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o novostavbu a vše by bylo realizováno v existující stopě (možná kromě případných drobných napřímení oblouků) mělo by zde jít o rychlou přípravu a realizaci, protože projekt není zatížen zásadní komplikací spojenou s přípravou novostavby - pozemky, VSŽP apod. 

Žádáme, aby tato stavba byla prověřena z pohledu využití prostředků EU OPD II. Podle získaných indikací jsme plně přesvědčeni, že je v souladu s požadavky a tyto zdroje je tedy možné pro její realizaci využít. 

Pokud budou realizovány výše uvedené kroky, obce jsou připraveny pro jejich realizaci vyvinout maximální úsilí, podporu a součinnost. 

Vážený pane ministře, jsme přesvědčeni, že argumentační stránku našeho memoranda shledáte jako odůvodněnou a žádost o jednání v této věci neodmítnete a současně k námi navrhovaným krokům přijmete konstruktivní postoj.

Ministerstvo dopravy 
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha, Nové Město
 
v Čisté, 20. ledna 2015 
 
S úctou starostové měst a obcí na trati Rakovník - Mladotice 
 
Město Rakovník -JUDr. Pavel Jenšovský,Obec Lubná - Pavel Soukup, Obec Příčina - Monika Kubíčková, Obec Zavidov - Ing. Bohumír Jankovský, Obec Všesulov -Lucie Bystrianská, Obec Čistá - Blanka Čebišová, Město Kožlany - Mgr. Vladimír Přibyl, Město Královice - Ing. Rudolf Salfický, Obec Mladotice -Zdeněk Šlach
 
Kontaktní osoby ve věci memoranda:
  • Zdeněk Šlach, starosta, Obec Mladotice, Mladotice 14, 33141 Královice
  • Blanka Čebišová, starostka, Obec Čistá, Čistá 1, 270 34 Čistá u Rakovníka
 
TOPlist