Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kauza Netolička - kdopak se tu mýlí?

13.03.2011 22:30

28.2.2011 zveřejnil Jiří Zimola na svém webu článek K poslednímu sbohem jedné trati.

Stovky lidí se v sobotu rozloučily se svou „Netoličkou“. Jihočeský kraj si totiž již neobjednal u Českých drah další provoz na více než sto let staré trati č.193 Netolice - Dívčice. Tolik stručná zpráva z novin, nad níž si lidé, kteří o věci nic neví, zdravě zanadávají a řeknou, že si to zase někdo připravuje pro sebe. A úplně jim unikne to základní.

Třeba to, že provoz regionální železniční dopravy je ztrátový na většině železničních tratí v ČR i Evropě. Zvýšení jízdného na úroveň nákladů dopravců není reálné, v současné době pokrývají tržby z osobní přepravy v Jihočeském kraji jen necelých 17 % nákladů dopravce.

Proto je nutné objednané dopravní výkony u železničních dopravců dotovat z veřejných rozpočtů – u nás v Jihočeském kraji je podíl úhrady 66 % z rozpočtu kraje a 34 % ze státního rozpočtu. V přepočtu na jeden vlakový kilometr činila v roce 2010 průměrná dotace částku 95,05 Kč. Dotace autobusovým dopravcům se pohybuje okolo 20 Kč na ujetý kilometr! Z uvedeného vyplývá, že jedním z koordinačních řešení je převedení vysoce ztrátové osobní dopravy z málo využitých tratí na levnější autobusovou dopravu, která zajistí dopravní obslužnost mnohdy s vyššími parametry kvality, zejména pokud jde o prostorovou dostupnost (autobus má zastávku v centru obce, zatímco zastávka na železniční trati je často mimo obec).

Pro rozhodovací procesy v rámci zajištění dopravní obslužnosti, tedy kde je vhodné nahradit železniční dopravu autobusovou, je rozhodující zjištění frekvence cestujících (intenzity zátěžových proudů) v jednotlivých vlacích v regionální dopravě.

Představitelé obecních samospráv a někdy i cestující (mnohdy neplatící a využívající různých výhod) považují ukončení objednávky železniční dopravy (nikoliv rušení železničních tratí) za zhoršení dopravní obslužnosti, aniž by brali v úvahu skutečnost, že zdrojem dotací jsou daně placené daňovým poplatníkem, tedy jimi samotnými. Plátcem daní je ve většině případů občan, který železniční dopravu nepoužívá vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.

Jihočeský kraj dospěl k rozhodnutí ukončit od 27.2.2011 objednávku železniční dopravy na regionální trati Netolice – Dívčice (13 km) a nahradit ji autobusovým konceptem. Protože 6 párů vlaků je provozováno až do Týna nad Vltavou, dotýká se změna též  úseku Dívčice – Číčenice (8 km), zatímco železniční doprava na trati č.192 Číčenice – Týn nad Vltavou zůstává zachována v současném rozsahu. Jihočeský koordinátor dopravy JIKORD trať Netolice - Dívčice dlouhodobě sleduje a návrh na neobjednání dopravy byl podložen řadou kontrol frekvence cestujících vlastními pracovníky i z údajů dalších organizací. Z šetření vyplývá, že průměrné obsazení vlaků je pět cestujících na vlak. Průměrná dotace na 1 osobu na trati Netolice – Dívčice je 247 Kč, dotace na 1 osobu pro úsek Netolice – Dívčice – Čičenice je 400 Kč!

Ve vztahu k veřejným rozpočtům představuje naše rozhodnutí roční úsporu prostředků z krajského rozpočtu ve výši 5,064 mil.Kč. Úspory z náhrady vlaků autobusy a nasazení nízkokapacitních autobusů využije Jihočeský kraj ke zkvalitnění regionální dopravy, zejména ve spádových oblastech s vyšší frekvencí a příhraničních regionech.

Nejde tedy o to rozpočtové prostředky určené zastupitelstvem kraje na dopravní obslužnost absolutně ušetřit, ale lépe je využívat ve prospěch občanů a návštěvníků regionu. Nový autobusový koncept v mikroregionu Netolicka přinese zkrácení docházkové vzdálenosti cestujících na zastávku, která je obvykle ve středu obce (docházková vzdálenost u železniční dopravy je průměrně 1,1 km) a také se zvýší rychlost přepravy do spádových obcí a měst. Řešení bylo projednáno s dotčenými obcemi a byly respektovány jejich připomínky.

Další případné požadavky z oblasti Netolicka na navázání přestupního uzlu Číčenice na rychlíky směr Plzeň a Praha budou řešeny zavedením nových spojů pouze v úseku Vodňany - Číčenice s přestupem na stávající spoje linek 380510, 380520, 380570 ve Vodňanech.
 

Věřím, že uvedené informace otevřou oči i těm největším kritikům našeho rozhodnutí. Protože jsem zaznamenal snahy některých starostů provozovat vlakové spoje dále v obecní režii, přeji jim úspěch v tomto počínání. Občanům těchto obcí pak přeji, aby dokázali odlišit dobře míněnou snahu pana starosty, zdůvodněnou kvalitní ekonomickou analýzou, od politického prospěchářství a sebezviditelňování se.

J.Zimola, hejtman Jihočeského kraje

 

V dnešním vydání jihočeské MF Dnes (13.3.2011) vyšla reakce čtenáře v následujícím znění:

Omyly pana hejtmana ohledně Netoličky

V sobotu 26.2.2011 se stovky lidí rozloučily se svou Netoličkou, o tý­den později vyšel ve fóru čtenářů MF DNES komentář hejtmana Jiří­ho Zimoly. Z tohoto Článku je mi velice smutno, a protože jsem měl možnost hejtmana osobně po­znat, těžko se mi věří, že je jeho autorem. Proto bych uvedl někte­ré polopravdy na pravou míru. Jistě se shodneme na tom, že je třeba šetřit a efektivně vynakládat peníze daňových poplatníků. Jak to tedy s regionální železniční do­pravou, a tedy Netoličkou vlastně je. Zálusk na její zrušení byl již ko­lem roku 1980, kdy probíhala také vlna rušení. V období výstavby elektrárny Temelín se našlo pár odvážných, kteří v rámci oprav že­lezničních staveb této trati „po­mohli", proto je nyní na svých 116 let ve velmi dobré kondici. Další vlna rušení nás potkala ne­dávno.

Je to úsměvné, ale je to jaká­si paralela s Postřižinami Bohumi­la Hrabala, když krátit, tak vše, když rušit, tak vše, našel se prostě všelék. Protože rušení trati není jed­noduchá záležitost a v očích veřej­nosti vždy vyvolá emoce, je potře­ba ji jaksepatří připravit. A to se v tomto případě povedlo téměř do­konale. Společnost Jikord (koordi­nátor veřejné dopravy Jihočeského kraje) objednala již v minulém jízd­ním řádu přepravní relaci Netolice -Týn nad Vltavou. Tak nějak poza­pomněla, a to se jí stává poměrně často, na skutečnost, že lidé potře­bují jezdit zejména z Netolic do Českých Budějovic, a nebudou tudíž jezdit do Týna, tak jak zamýšle­la společnost Jikord.

Doprava se má totiž přizpůsobovat zájmu ces­tujících - nikoli obráceně. A z této kombinace vychází čísla uváděná panem hejtmanem. Skutečně, z Ne­tolic do Týna jezdilo pět cestujících a náklady stoupaly v přepočtu na jednoho cestujícího možná na 400 korun na kilometr. Zmiňovaná do­tace autobusovým dopravcům 20 Kč/km je pouze jednou složkou z této ceny, to by se pak z částky 95,05 Kč musel odečíst například poplatek za dopravní cestu a další. Jinými slovy, pokud by tomu tak bylo, je autobus podstatně levněj­ší než vozidlo taxi. A také nejezdí plně obsazen, spíše naopak. Reál­ná cena za vlakokilometr, pokud by se jednalo i s jinými dopravci, se pohybuje mezi 45 a 70 Kč na vlakokilometr u tohoto typu tratě. Celková dotace by se tedy pohybovala kolem 2,7 milionu korun (na­místo pěti miliony deklarovanými v článku).

Úspora, tak jak je uvádě­no v článku, je virtuálním aritme­tickým výpočtem záměrně přizpů­sobených podkladů. Je zajímavé, že společnost Jikord o této skuteč­nosti věděla a neučinila nic, co by přepravu zracionalizovalo a zefek tivnilo, přizpůsobilo ji veřejností. Dlouhodobě pouze sbírala argu­menty pro zrušení této tratě i za cenu plýtvání penězi daňových po-platníků. Další otázkou je, zda a jak vedla jednání s majoritním dopravcem o snížení ceny vlakoki lometru, oslovila i jiné známé do­pravce, kterých je na trhu kolem dvaceti, neredukovala počet spo­jů, nezkoordinovala jízdní řád tak, aby bylo možné v Dívčicích přímo přestoupit na vlak do Českých Bu­dějovic a zpět. Na tyto otázky by měla společnost Jikord jejíž jeden pracovník stojí daňové poplatníky 846 000 Kč ročně, dát jasnou odpo­věď. Naskýtá se zde i otázka, zda kraj takovou organizaci potřebuje. Nedubluje tato organizace práci odboru dopravy kraje s 29 zaměst­nanci? Personální obsazení těchto složek se více či méně prolíná.

A ještě pár slov závěrem. Skupina lidí, která je přesvědčena o smyslu­plnosti své práce se snaží zachrá­nit tuto dráhu, dopravu na ní a ve­lice si váží přání pana hejtmana v její úspěch. Její snaha je motivo­vána zachovat dalším generacím místní dráhu s plnohodnotným vy­užitím. Nebere dopravu jako poli­tiku, ale jako veřejnou službu. Po­važuje hustotu železniční sítě jako jeden z ukazatelů kultury národa. Proto klobouk dolů před těmi, kte­ří se do záchrany jakýmkoli způso­bem zapojují.

Ladislav Lev

Stanovisko občanského sdružení k celé věci je následující: Výpočty pana hejtmana jsou zcestné.  

TOPlist