Hájíme veřejný zájem ve věcech drážní dopravy.

Železniční síť je jako živý organismus.
Čím rychleji ji osekáváme, tím rychlej umírá ...

Klub přátel lokálek, z.s.

Dukelských hrdinů 3/2590
690 02 Břeclav
IČ: 22871632

Registrace: MV ČR 19.4.2010 pod č.j.: VS/1-1/79685/10-R
Zapsán ve VR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 14749

mobilní telefon: (+420) 607 732 721
ID datové schránky: dd2te69
e-mail: info@klub-pratel-lokalek.cz

Transparentní účet u Fio banka, a.s. č.ú.: 2200113770/2010
IBAN: SK9083300000002200113770 BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

K trati Loket - Krásný Jez - tiskové dementi

05.08.2011 15:00

Jelikož se aktuálně začíná mobilizovat cyklostezkařská lobby a hrozí zánikem části regionální dráhy Loket - Krásný Jez je nutno upozornit na následující fakta:

  • správní řízení je dosud v běhu, i když lze presumovat jeho výsledek, je jisté, že rozhodnutí napadneme rozkladem. Tak jako jsme napadli dosud jediné nepravomocně ukončené správní řízení ve věci rušení drah (trat 312 Bruntál - Malá Morávka) 
  • v případě že bude správní řízení napadeno rozkladem nelze vyvozovat jeho vykonatelnost, čili nikdo nesmí dráhu fyzicky destruovat. V případě, že by ministr dopravy rozkladu nevyhověl, což očekáváme, jsme ochotni jít cestou správního soudnictví k MS v Praze, případně i k NSS v Brně. I za cenu předběžného opatření budeme bránit změně statu quo, protože správní žaloba sama o sobě nezakládá odklad vykonatelnosti. Teprve v případě, že bychom prohráli před NSS, jakožto poslední instancí, pak teprve mohou starostové připravovat cyklostezku. Tedy územní řízení, EIA, odstranění a sanace ekologických škod, stavební řízení, kolaudace etc etc.
  • Jsme ovšem pevně přesvědčeni o tom, že v té době již bude mít EU uplně jiné starosti než platit české cyklostezky. Vzhledem k situaci v Eurozoně, ale i vzhledem k novému rozpočtovému rámci 2013 a dále.

Názor občanského sdružení zazněl i v článku idnes.cz

  • K uvedenému textu je nutno uvést následující dementi. KPL, o.s. nikdy netvrdilo, že bude jakýmkoliv způsobem bránit snaze firmy Legios, a.s. o vybudování vlečky.
  • Občanské sdružení v jiných případech aktivně vystupuje proti snahám o změnu kategorie dráhy regionální na vlečku, nebot ji chápe jako jiný způsob likvidace dráhy. Pro SŽDC, s.o. konfrotnější, protože nemusí riskovat účast veřejnosti ve správním řízení o zrušení dráhy před Ministerstvem dopravy

3. srpna 2011 byl poskytnut rozhovor ČT,

ze 20 minutového rozhovoru pan redaktor použil jen jedinou větu a to ještě takovou, která v podstatě vůbec nesouvisela s meritem věci. Záznam reportáže je k vidění zde. Co v reportáži nezaznělo? 

Proč si myslíme, že záměr vybudovat cyklostezku není vhodný? Především vidíme tyto dva naprosto klíčové aspekty:

  1. Železniční trať má jako součást stavby i mosty a tunely, a vzhledem k objemům přepravy je schopná tyto objekty financovat. Zastupitelstva by dle našeho názoru měla zvážit, jestli provoz cyklostezky bude mít takové výnosy, ze kterých bude možno pokryt údržbu - povinné pravidelné revize mostů a údržbu tunelů - zejména zajištění jejich umělého osvětlení, což se obáváme, že by byla podmínka jejich provozování pro účel cyklostezky ze strany stavebního úřadu. V tělese dráhy se nachází také množství skalních zářezů a lesní porost, z toho plyne, že obce coby vlastníci dráhy, by měly povinnost sanovat skalní sesuvy a odstraňovat spadlé stromy. Ty náklady na provoz cyklostezky tak nemusí být o moc nižší než náklady na provoz dráhy, pouze s tím, že tyto náklady budou účtovány k tíži vlastníka, tedy obce, ale vlastníci budou disponovat nulovým výnosem z provozu cyklostezky. Domníváme se, že tyto „provozní náklady“ již nebude možno financovat ze zdrojů EU, resp. není nám známa existence příslušného dotačního titulu.
  2. Rezignací na zprovoznění celé dráhy se obce zbavují možnosti zajistit případnou odklonovou dopravu (v případě oprav, což s ohledem na množství mostů a tunelů je vysoce pravděpodobné, že délka těchto oprav nebude ve dnech, ale spíš v týdnech), a také rezignují na přímý vlakový spoj do krajského města Karlovy Vary a na přímé vlakové spojení turistických center Loket a Bečov nad Teplou.
TOPlist